Obrázek

Je povinné ručení opravdu povinné pro všechny?

Povinné ručení musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích. Ale existují i vy-jímky?

Je povinné ručení opravdu povinné pro všechny? Existují nějaké výjimky?

Povinné ručení musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích. Uzavřít povinné ručení je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li to zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla.

Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle zákona nemá:

 • řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu,
 • složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje,
 • Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.

Existuje nějaká lhůta, do kdy musím povinné ručení u automobilu sjednat?

ŽÁDNÁ OCHRANNÁ LHŮTA NA UZAVŘENÍ POVINNÉHO RUČENÍ NEEXISTUJE!!

14 dní není lhůta na uzavření nového pojištění. Jedná se o lhůtu po zániku pojištění, do kdy máte povinnost odevzdat značku vozidla do depozitu, ale v žádném případě to neznamená, že nemusíte mít vozidlo pojištěné.

Ideální situace, kdy Vám nehrozí vůbec žádné sankce, je taková, že po skončení pojištění nejpozději od následujícího dne sjednáte pojištění nové nebo odevzdáte značky do depozita.

 

Smlouva

Co když povinné ručení neuzavřu, jaké jsou sankce?

Je-li vozidlo provozováno bez sjednaného povinného ručení

 • lze uložit pokutu od 5 000 Kč do 40 000 Kč.

Neodevzdá-li vlastník vozidla státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla do 14 dnů od ukončení pojištění a nesjedná-li v této lhůtě pojištění nové

 • lze uložit pokutu od 2 500 Kč do 20 000 Kč.

Není-li řidičem při silniční kontrole předložena zelená karta

 • lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 3 000 Kč.

Dalším výrazným postihem pro neplatiče pojistného je úhrada příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Příspěvek bude stanoven podle počtu dnů, během nichž bylo vozidlo provozováno bez povinného ručení. Sazbu příspěvku stanovuje zákon podle kategorie vozidla od 20 Kč do 300 Kč za den.

Mohou nastat 4 situace, kdy Vám hrozí pokuty a sankce:

 • Skončí Vám pojištění, nové nesjednáte, jelikož chcete vozidlo odhlásit. Odhlášení provedete např. 10. den po skončení pojištění. V tuto chvíli Vám nehrozí pokuta 2.500 Kč až 20.000 Kč, jelikož jste dodrželi zákonem stanovenou lhůtu 14 dní pro odhlášení vozidla. Stále Vám však hrozí pokuta 5.000 Kč až 40.000 Kč a příspěvek do garančního fondu za každý den nepojištění, jelikož jste porušili zákonem danou povinnost a provozujete vozidlo bez pojištění.
 • Skončí Vám pojištění, nové nesjednáte, jelikož chcete vozidlo odhlásit. Odhlášení provedete např. 16. Den po skončení pojištění. V tuto chvíli Vám hrozí pokuta 2.500 Kč až 20.000 Kč, jelikož jste nedodrželi zákonem stanovenou lhůtu 14 dní pro odhlášení vozidla. Dále Vám hrozí i pokuta 5.000 Kč až 40.000 Kč a příspěvek do garančního fondu za každý den nepojištění, jelikož jste porušili zákonem danou povinnost a provozujete vozidlo bez pojištění.
 • Skončí Vám pojištění a vozidlo nechcete odhlásit. Nové pojištění však nesjednáte ihned od následujícího dne, ale např.: 5. nebo 10. den. V tuto chvíli Vám hrozí pokuta 5.000 Kč až 40.000 Kč a příspěvek do garančního fondu za každý den nepojištění, jelikož jste porušili zákonem danou povinnost a provozujete vozidlo bez pojištění.
 • Skončí Vám pojištění a vozidlo nechcete odhlásit. Nové pojištění však nesjednáte ihned od následujícího dne, ale např.: 15. nebo 20. den. V tuto chvíli Vám hrozí pokuta 2.500 Kč až 20.000 Kč, jelikož jste přešvihli zákonem stanovenou lhůtu 14 dní, do které musí být vozidlo odhlášeno, pokud není sjednáno nové povinné ručení. Dále Vám hrozí pokuta 5.000 Kč až 40.000 Kč a příspěvek do garančního fondu za každý den nepojištění, jelikož jste porušili zákonem danou povinnost a provozujete vozidlo bez pojištění.

Rozhodně Vám tedy doporučujeme mít vozidlo, které je registrované, každý den pojištěné. Žádná ochranná lhůta pro sjednání povinného ručení neexistuje a i jeden den nepojištění Vás může stát spoustu peněz, což je určitě nepříjemné a hlavně zbytečné.

Navíc v případě, kdy bude způsobena škoda nepojištěným vozidlem, sice Česká kancelář pojistitelů v první fázi škodu za viníka poškozenému uhradí. Ve druhé fázi ale bude úhradu škody vymáhat na viníkovi a to v plné výši.

Je rozdíl v povinném ručení pro firemní vůz nebo pro osobní užívání?

Je-li vozidlo používáno pro běžný provoz, tak zásadní rozdíl v ceně povinného ručení není, je-li však vozidlo používáno jako taxi nebo na půjčování apod., tak je stanovená cena povinného ručení zvýšena o 50 – 100%.

Za jaké druhy vozidel musím platit povinné ručení?

Povinné ručení musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích, ať už je to osobní automobil, přívěsný vozík, moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, samozřejmě i autobus, nákladní automobil, tahač, různé speciální automobily, pracovní stroje atd.

Je rozdíl v ceně povinného ručení u různých automobilů? Z čeho se cena určuje?

Hlavním kritériem pro stanovení ceny povinného ručení u všech pojišťoven je druh vozidla (osobní vozidlo, nákladní vozidlo apod.), objem motoru a k jakému účelu je vozidlo používáno (běžný provoz, taxislužba apod.). Cena povinného ručení je také ovlivněna průběhem předchozího pojištění (pro stanovení slevy – bonusu nebo přirážky – malusu). Některé pojišťovny přihlížejí při stanovení ceny pojištění i ke stáří vozu, výkonu vozu, věku pojistníka, bydlišti pojistníka a také zda se jedná o soukromou osobu nebo podnikatele. Některé pojišťovny zvýhodňují držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a také lékaře.

Je povinné ručení uznatelný náklad do účetnictví?

Ano, pokud je vozidlo vloženo do majetku firmy.

Co vše v sobě povinné ručení obsahuje? Co vše je pak z něj hrazeno?

Tak předně je třeba si uvědomit, že se jedná o pojištění, které se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku , nebo která má formu ušlého zisku. Z tohoto pojištění má tedy pojištěný nárok, aby za něho pojišťovna nahradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škod, které pojištěný poškozenému způsobil. Pojišťovna poškozenému hradí kromě škody také účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků na náhradu výše uvedených škod.

Výše náhrady škody je omezena maximální výší limitu pojistného plnění podle pojistné smlouvy. Zákonem jsou však pro pojišťovny stanoveny minimálními limity. Při škodě na zdraví a životě je minimální limit pojistného plnění 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku. Při věcné škodě je to 35 000 000 Kč bez ohledu na počet poškozených, převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.

Pojišťovny však nabízejí možnost sjednat s mírným navýšením ceny povinné ručení s vyššími limity, až do 100 000 000 Kč.

Je také třeba připomenout, že jsou případy, kdy má pojišťovna proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnila, jestliže prokáže, že pojištěný např.

 • způsobil škodu úmyslně,
 • způsobil škodu vozidlem, jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena,
 • způsobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávněně,
 • bezdůvodně odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu příslušníka Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
 • nenahlásil pojišťovně škodní událost, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč,
 • atd. atp. – vše je přesně definováno zákonem 168/1999 Sb. v §10.

Platí povinné ručení jen v České republice nebo i v zahraničí?

Platnost zákonného pojištění vozidel je stanovena pro území všech členských států Evropského hospodářského prostoru a pro území všech dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí.

Zelená karta obsahuje na první straně rozeznávací značky států, které jsou členy Rady kanceláří. Podmínkou platnosti zelené karty v té které zemi pak je, aby její rozeznávací značka nebyla v této rubrice přeškrtnuta.

Zelená karta tedy umožní prokázat, že řidič příslušného vozidla má v pořádku pojištění odpovědnosti a umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění. 

Asistenční služby

Často se setkáváme také s pojmem asistenční služba, co přesně představuje?

Asistenční služba je poskytnutí pomoci při nehodě nebo poruše vozidla. Rozsah asistenčních služeb k povinnému ručení se u jednotlivých pojišťoven liší. Ne všechny úkony jsou úplně zdarma a existuje řada časových i cenových limitů.

V každém případě je v rámci povinného ručení proplacen příjezd asistenční služby na místo nehody. Pokud není možná oprava na místě, je zajištěn odtah nebo dočasná úschova na placeném parkovišti. Za různých podmínek pojišťovna proplatí neplánované ubytování v hotelu (např. pokud trvá oprava déle než 8 hodin, vozidlo se nepodařilo zprovoznit apod.) nebo náklady na další cestu do vytčeného cíle či zpět do místa bydliště. Některé asistenční služby obsahují i finanční zálohu ve formě půjčky na neočekávané výdaje. Právní pomoc je již poskytována v omezenějším rozsahu.

Pokud by se asistenční služby přibalené k povinnému ručení zdály nedostatečné, může se sjednat u většiny pojišťoven kvalitnější asistence, bude však třeba si připlatit. Pojišťovny spolupracují buď s některou ze světových renomovaných společností nebo mají asistenční službu vlastní.

Křížek

Oznámení

Potvrdit

Křížek

Varování

Potvrdit

Křížek

Úspěch

Potvrdit

Potřebujeme cookies

Bohužel, k používání této funkce potřebujete mít aktivní cookies. Není to nic škodlivého, pouze krátkodobě uložené informace. Přečtěte si prosím naše podmínky.

Povolit cookies